Kasvuhoone Limes Hobby H 7/6 - 2,47m x 5,95m=14,7 m²