Kasvuhoone Limes Hobby H 7/4,5 - 2,47m x 4,47m=11,04 m²