Kasvuhoone Limes Hobby H 7/3 - 2,47m x 3,00m=7,41 m²