Kasvuhoone Limes Hobby H 5 - 1,97m x 2,15m=4,24 m²