Kasvuhoone Limes Hobby H 4-6 - 1,97m x 4,51m=8,88 m²