Kasvuhoone Limes Hobby H 4-4 - 1,97m x 3,03m=5,97 m²