Kasvuhoone Limes Hobby H 4-3 - 1,97m x 2,29m=4,51 m²