Kasvuhoone Vitavia Jupiter 11500 - 2,57m x 4,46m=11,5 m²