Kasvuhoone Vitavia Jupiter 9900 - 2,57m x 3,84m=9,9 m²