Kasvuhoone Vitavia Jupiter 8300 - 2,57m x 3,21m=8,3 m²