Kasvuhoone Vitavia Jupiter 6700 - 2,57m x 2,58m=6,7 m²